Tiểu sử tóm tắt

Ch tch H Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong mt gia đình trí thc yêu nước, ngun gc nông dân làng Kim Liên, huyn Nam Đàn, tnh Ngh An, nơi có truyn thng đu tranh kiên cường chng ách thng tr nng n ca thc dân phong kiến. Hoàn cnh xã hi và giáo dc gia đình đã nh hưởng sâu sc đến H Ch tch ngay t thi niên thiếu.

Vi tinh thn yêu nước nng nàn, vi s sáng sut v chính tr, Người đã bt đu suy nghĩ v nhng nguyên nhân thành bi ca các phong trào yêu nước hi by gi và quyết tâm đi tìm con đường đúng đn đ cu dân, cu nước.

Tháng 6/1911, Người ra nước ngoài, đi đến nước Pháp và nhiu nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu M. Người hòa mình vi nhng côngnhân và nhng người dân thuc đa, va lao đng đ sng, va hc tp, nghiên cu các hc thuyết cách mng. Năm 1917, thng li vang di ca cách mng tháng Mười Nga đã đưa H Ch tch đến vi ch nghĩa Mác - Lênin. Ra sc nghiên cu ch nghĩa Mác-Lênin, Người đã nhn rõ đường li duy nht đúng đn đ gii phóng dân tc và gii phóng xã hi.

Cùng năm y, Người thành lp Hi nhng người Vit Nam yêu nước đ tp hp Vit Kiu Pháp. Năm 1919, Người gia nhp Đng Xã hi pháp và hot đng trong phong trào công nhân Pháp. Đu năm đó, Người gi đến Hi ngh Véc-xây (Pháp) "Bn yêu sách ca nhân dân Vit Nam", đòi Chính ph Pháp phi tha nhn các quyn t do và bình đng ca dân tc Vit Nam. .

Tháng 12/1920, trong Đi hi ln th 18 ca Đng Xã hi Pháp, Người b phiếu tán thành gia nhp Quc tế cng sn và tham gia thành lp Đng Cng sn Pháp. S kin trên đây đánh du bước ngot trong đi hot đng cách mng ca Người, bước ngoa ch nghĩa yêu nước đến ch nghĩa cng sn

Năm 1921, Người tham gia thành lp Hi liên hip các dân tc thuc đa và năm 1922 xut bn báo "Người cùng kh" Pháp. Tháng 6/1923, Người t Pháp đi Liên Xô, nước xã hi ch nghĩa đu tiên trên thế gii, tiếp tc nghiên cu ch nghĩa Mác - Lênin và tham gia công tác ca Quc tế cng sn. Cùng năm đó, Người được bu vào Đoàn Ch tch Quc tế nông dân. Năm 1924, người d Đi hi ln th 5 ca Quc tế cng sn và được c làm y viên B phương Đông, ph trách Cc phương Nam,

hướng dn và xây dng phong trào cách mng và phong trào Cng sn các nước Đông - Nam châu Á. Năm 1925, Người thành lp Hi Liên hip các dân tc b áp bc Á Đông.

Tháng 6/1925, Người t chc Vit Nam Thanh niên Cách mng Đng chí

Hi, mà ht nhân là Cng sn Đoàn, đng thi ra báo Thanh niên và m lp hun luyn đào to hàng trăm cán b đưa v nước hot đng.

Ngày 3/2/1930, Người triu tp hi ngh hp nht ti Cu Long (Hương  Cng) đ thng nht các nhóm cng sn trong nước thành Đng Cng sn Vit Nam.

Trong thi gian t 1930 đến 1940, Người nước ngoài tham gia công tác ca Quc tế Cng sn, đng thi theo dõi sát phong trào cách mng trong nước và có nhng ch th quý báu cho Ban chp hành Trung ương Đng ta.

Năm 1941, sau 30 năm hot đng nước ngoài Người v nước triu tâp hi ngh n th tám ca Ban chp hành Trung ương Đng, quyết đnh đường li đánh Pháp, đui Nht, thành lp Mt trn dân tc thng nht ly tên là Vit Nam đc lp đng minh (Vit Minh), gp rút xây dng lc lượng, đy mnh phong trào đu tranh cách mng ca qun chúng, chun b tng khi nghĩa giành chính quyn trong c nước.

Ngày 22/12/1944, Người ch th thành lp Đi Vit Nam tuyên truyn Gii phóng quân, tin thân ca Quân đi nhân dân Vit Nam ngày nay và xây dng căn c đa cách mng.

Tháng 8/1945, trong không khí sôi sc cách mng ca thi kỳ tin khi nghĩa, Người cùng Trung ương triu tp đi hi quc dân Tân Trào. Đi hi đã c Người làm ch tch Chính ph lâm thi ca nước Vit Nam dân ch Cng hòa. Người đã phát lnh tng khi nghĩa giành chính quyn trong c nước. Ngày 2/9/1945, Người đc bn Tuyên ngôn đc lp trước nhân dân c nước và nhân dân toàn thế gii thành lp nước Vit Nam dân ch cng hòa, Nhà nước Công nông đu tiên Đông Nam châu Á.

Trong nhng ngày đu cách mng, nước ta có nhiu khó khăn chng cht và b bao vây bn phía. Nn đói do phát xít Nht - Pháp gây ra đã giết hi hơn hai triu người Vit Nam. Tháng 9/1945 câu kết vi các đế quc M, Anh và bn phn đng Quc dân Đng Trung Quc, thc dân Pháp tr li xâm lược nước ta mt ln na, âm mưu xóa b mi thành qu ca Cách mng tháng Tám.

Ch tch H Chí Minh cùng Ban chp hành Trung ương Đng lãnh đo toàn dân ra va đánh tr bn thc dân Pháp xâm lược min Nam, va đi phó vi bn phn đng Tưởng Gii Thch min Bc.

Hip đnh sơ b ngày 6/3/1946 được ký kết gia Vit Nam Dân ch Cng hòa và Pháp. Quân Tưởng Gii Thch rút khi min Bc Vit Nam. Quân đi Pháp m rng đánh chiếm min Nam, kéo ra min Bc và ln dn tng bước min Bc, âm mưu tieến ti xóa b Nhà nước Vit Nam Dân ch Cng hòa. Trước tình hình y, tháng 12/1946, Ch tch H Chí Minh kêu gi toàn quc kháng chiến và cùng Ban chp hành Trung ương Đng lãnh đo cuc kháng chiến toàn dân, toàn din và lâu dài chng thc dân Pháp đến thng li lch s Đin Biên Ph (1954).

Tháng 7/1954, Hip đnh Giơ-ne-vơ được ký kết. Min Bc Vit Nam được gii phóng. Nhưng mt na nước min Nam b đế quc M biến thành thuc đa kiu mi ca chúng. Người cùng vi Trung ương Đng lãnh đo nhân

dân c nước đng thi thc hin hai nhim v chiến lược: cách mng xã hi ch nghĩa min Bc và cách mng dân tc dân ch nhân dân min Nam.

Tháng 9/1960, đi hi ln th ba ca Đng đã hp, thông qua ngh quyết v hai nhim v chiến lược và bu đng chí H Chí Minh làm Ch tch Ban chp hành Trung ương Đng. Dưới s lãnh đo ca Người và ca Ban chp hành Trung ương đng, nhân dân ta va đy mnh s nghip xây dng ch nghĩa xã hi min Bc, va tiến hành cuc kháng chiếng chng M, cu nước đ bo v min Bc, gii phóng min Nam, thng nht nước nhà và đưa c nước tiến lên ch nghĩa xã hi.

Ngày 2/9/1969, Người t trn, hưởng th 79 tui.

Cuc đi ca Ch tch H Chí Minh là mt cuc đi trong sáng cao đp ca mtngười cng sn vĩ đi, mt anh hùng dân tc kit xut, mt chiến sĩ quc tế li lc, đã đu tranh không mt mi và hiến dâng c đi mình vì T quc, vì nhân dân, vì lý tưởng cng sn ch nghĩa, vì đc lp, t do ca các dân tc, vì hòa bình và công lý trên thế gii.

 Cuc hp ln th 24, năm 1987 t chc giáo dc, khoa hc và văn hóa ca liên hp quc UNESCO ra ngh quyết v k nim 100 năm ngày sinh Ch tch H Chí Minh "Anh hùng gii phóng dân tc Vit Nam và là mt nhà văn hóa ln" (H CHÍ MINH VIETNAMESE HERO OF NATIONAL LIBERATION AND GREAT MAN OF CULTURE) vào năm 1990.