Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 09/08/2010

QUYẾTĐỊNH
Số 15/2010/QĐ-UBND ngày 09/08/2010 V/v Ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Xem chi tiết