Bạn đang ở: Trang chủ Văn bản pháp quy UBND tỉnh Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011. Về việc Ban hành quy định đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh