Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT, ngày 14/11/2006 của Bộ Y tế

BỘ Y TẾ                                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 36/2006/QĐ-BYT                                                                       Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc ban hành "Quy định về thử lâm sàng trang thiết bị y tế"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền  hạn  và cơ cấu tổ chức của Bộ Y Tế;

 

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật  Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá   với nước ngoài;

 

Theo đề nghị của các Ông, Bà Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về thử lâm sàng trang thiết bị y tế".

 

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

 

Điều 3.Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 KT. BỘ TRƯỞNG

 

             THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 
                                                                                                                   Lê Ngọc Trọng