Nói và làm, học và hành

H Ch tch và các v lãnh t cách mng đ cp khá nhiu ti vic giáo dc đo đc cách mng cho cán b, đng viên khi Đng lãnh đo chính quyn phn ln đng viên có chc, có quyn, cho nên nhiu nhà chính tr hc trên thế gii cho đó là biu hin sáng sut có tm nhìn xa ca mt lãnh t cách mng.

Đi vi cán b, đng viên, Người luôn luôn nhc nh phi rèn đc, luyn tài; đc và tài, phm cht và năng lc phi đi đôi, không th có mt này, không có mt kia. Người có đc mà không có tài thì tuy không làm hi ai, nhưng cũng chng có ích gì. Ngược li, người có tài mà không có đc thì sm mun cũng làm hi dân, hi nước. Cho nên trong quan h đc - tài thì đc là nn tng ca người cách mng, như cái gc ca cây, ngn ngun ca sông sui.

Do đó, đo đc cách mng là mt ni dung rt quan trng ca tư tưởng H Chí Minh. Theo các nhà khoa hc thì ni dung đo đc H Chí Minh bao gm các ni dung ch yếu: Trung vi nước, hiếu vi dân; lòng yêu thương bao la con người; cn kim liêm chính, chí công vô tư; tinh thn quc tế trong sáng...

Cn kim liêm chính, chí công vô tư là ni dung đo đc rt quan trng ca cán b công chc đ đm bo cán b, viên chc "hiếu vi dân", là công bc ca dân, hết lòng phc v nhân dân, hết lòng "trung vi nước", tc là trung thành vi s nghip đi mi dưới s lãnh đo ca Đng, xây dng và bo v T quc Vit Nam Xã hi Ch nghĩa.

H Ch tch nói v đo đc cách mng, khuyên bo cán b, công chc, chiến sĩ thc hin, đng thi Người luôn luôn là tm gương sáng v đo đc. Hành vi gương mu v đo đc ca Người càng làm cho tư tưởng v đo đc ca Người có sc thuyết phc rt ln. Cho nên đo đc H Chí Minh còn có ni dung quan trng là "Nói đi đôi vi làm, hc đi đôi vi hành". Vì ch bng vic làm và hành đng có hiu qu mi có được nim tin trong nhân dân.

Nhân dp này, tôi li nh đến mt đon trong Di chúc ca Người khi Người dn li: "Đng ta là mt Đng cm quyn. Mi đng viên và cán b phi tht s thm nhn đo đc cách mng, tht s cn kim liêm chính, chí công vô tư. Phi gi gìn Đng ta tht trong sch, phi xng đáng là người lãnh đo, là người đy t tht trung thành ca nhân dân". Ch trong bn dòng viết, Người đã bn ln nhc ti các t "tht" và "tht s". Tht và tht s nghĩa là không nói di, làm di, làm qua loa, chiếu l, ly lòng..., nghĩa là nói phi đi đôi vi làm, hc phi đi đôi vi hành.

Khi đ cp ti đt hc tp và làm theo đo đc H Chí Minh ln này, tôi li nh ti li dn đó ca Người trong Di chúc thiêng liêng. Phi hc thì mi biết mà làm đúng, nhưng ch có noi gương và làm theo đo đc H Chí Minh, góp phn đy lùi quan liêu, lãng phí, tham nhũng và các hành vi tiêu cc khác thì vic hc mi coi là có kết qu. Đây mi thc s là mc đích ca cuc vn đng chính tr rng ln này.

                                                                                    Hu Th