Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT- BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Số 03/2006/TTLT-BYT- BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 V/v Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương Binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí
 

Phụ lục kèm theo