Trọng dân - Một tư tưởng lớn của Bác Hồ

Trong báo cáo chính tr ti Đi hi đi biu toàn quc ln th hai ca Đng ngày 11-2-1951, Ch tch H Chí Minh nêu rõ: "Phi cng c mi quan h gia Đng và qun chúng". Người ch rõ s cn thiết phi cng c mi quan h gia Đng và qun chúng: Không có qun chúng thì không có lc lượng. Không có Đng thì không có người lãnh đo, hướng dn, ch đường. Người nhn mnh: "Cách mng là s nghip ca qun chúng ch không phi là s nghip ca cá nhân anh hùng". "Lc lượng ca giai cp công nhân và nhân dân lao đng là rt to ln".

 Nói v trách nhim ca Đng đi vi T  quc và nhân dân, Ch tch H Chí Minh nêu rõ: "H còn mt người Vit Nam b bóc lt, b nghèo nàn, thì Đng vn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhim v. Cho nên Đng va phi lo tính công vic ln như đi mi nn kinh tế và văn hóa lc hu ca nước ta thành nn văn hóa tiên tiến, đng thi luôn luôn quan tâm đến nhng công vic nh như tương, cà  mm, mui cn thiết cho đi sng hàng ngày ca nhân dân".

Theo Ch tch H Chí Minh, sc mnh ca Đng nm ngay trong mi quan h gia Đng vi dân và dân vi Đng. Người khng đnh: "Trong bu tri không có gì quý bng nhân dân, trong thế gii không gì mnh bng lc lượng đoàn kết ca nhân dân. Khi sc dân được huy đng, được t chc, được tp hp dưới s lãnh đo ca Đng thì thành vô đch". "Làm vic gì cũng phi có qun chúng. Không có qun chúng thì không th làm được... Vic gì có qun chúng tham gia bàn bc, khó my cũng tr nên d dàng và làm được tt". "D trăm ln không dân cũng chu. Khó vn ln dân liu cũng xong". Mi quan h gia Đng và qun chúng được th hin rt c th đo đc, thái đ, tác phong trong quan h vi dân tng cán b đng viên. Ch tch H Chí Minh căn dn: "Cán b đng viên phi nâng cao tinh thn ph trách trước Đng và trước qun chúng, hết lòng hết sc phc v nhân dân. Phi kính yêu nhân dân. Phi tôn trng tht s quyn làm ch ca nhân dân. Tuyt đi không được lên mt "quan cách mng", ra lnh, ra oai... phi khiêm tn, gn gũi qun chúng, không được kiêu ngo. Khi chn cán b, Ch tch H Chí Minh yêu cu phi la chn "nhng người liên lc mt thiết vi dân chúng, hiu biết dân chúng. Luôn chú ý đến li ích ca dân chúng. Như thế, thì dân chúng mi tin cy cán b và nhn cán b là người lãnh đo ca h". Ch tch H Chí Minh lên án gay gt ch nghĩa cá nhân. Người nói: "Hin nay ch nghĩa cá nhân đang ám nh mt s đng chí. H t cho mình là cái gì cũng gii, h xa ri qun chúng, không mun hc hi qun chúng, mà ch mun làm thy qun chúng. H ngi làm vic t chc, tuyên truyn giáo dc qun chúng. H mc bnh quan liêu, mnh lnh. Kết qu là qun chúng không tin, không phc, càng không yêu h. Chung quy là h không làm nên trò trng gì".

Theo Bác H, Đng phi liên h cht ch vi nhân dân, tôn trng nhân dân và hướng dn nhân dân, t chc thành lc lượng, thành phong trào hành đng cách mng trên các lĩnh vc kinh tế - xã hi, an ninh - quc phòng, có kế hoch tht tt đ phát trin kinh tế và văn hóa, nhm không ngng nâng cao đi sng ca nhân dân. Còn các tng lp ca nhân dân phi tham gia xây dng Đng trong sch, vng mnh v chính tr tư tưởng và t chc. Nhân dân là ngun b sung vô tn cho Đng và luôn luôn tràn tr sc xuân. Trng dân  là thương dân, vì nhân dân mà phc v và biết coi trng sc mnh vĩ đi ca nhân dân. Biết bao nhng phn tưu tú trong giai cp công nhân, giai cp nông dân, đi ngũ trí thc và các tng lp nhân dân lao đng khác, đã tr thành đng viên ca Đng. Qun chúng còn tham gia góp ý, phê bình s lãnh đo ca Đng vi mong mun Đng luôn luôn trong sch và vng mnh đ lãnh đo s nghip cách mng đến đích cui cùng.

Khi Quc hi tín nhim bu Người làm Ch tch nước - Người tr li các nhà báo: "Tôi tuyt nhiên không ham mun công danh, phú quý chút nào. Bây gi gánh vác chc Ch tch là vì đng bào y thác thì tôi phi gng làm, cũng như mt người lính vâng lnh quc dân ra trước mt trn" (1). Người căm ghét thói cy quyn, cy thế, chia r, kiêu ngo, tham ô, lãng phí, quan liêu, móc ngoc, tham nhũng... vì nó "là k thù ca nhân dân, ca dân tc, ca Chính ph. Nó là k thù khá nguy him, vì nó không mang gươm, mang súng, nó nm trong t chc ca ta, nó là gic ni xâm đ làm hng công vic ca ta. Người dy: "Cơm ca chúng ta ăn, áo ca chúng ta mc, vt liu chúng ta dùng đu là m hôi nước mt ca nhân dân mà ra. Vì vy chúng ta phi đn ơn xng đáng cho nhân dân. Ch vác mt làm quan cách mng đ dân ghét, dân khinh, dân không ng h"(2). Trước lúc đi xa Bác H đã căn dn toàn Đng cũng như mi cán b, đng viên rng: Phi gi gìn Đng ta tht trong sch, phi xng đáng là người lãnh đo, người đy t trung thành ca nhân dân. Đng coi vic "làm đy t" ca nhân dân, phc v nhân dân, chăm lo cuc sng vt cht, tinh thn ca nhân dân là trách nhim, là vinh d và nim hnh phúc.

Bác H tng nói: Chúng ta có trng dân, yêu dân, kính dân thì dân mi yêu ta, kính ta. Tôn trng và tin tưởng nhân dân là tôn trng và tin tưởng nhng người làm ra lch s, nhng người sáng to ra ca ci, vt cht, nhng người được sánh vi Tri, Đt theo triết hc phương Đông như Bác H khng đnh: "Trong bu tri không có gì quý bng nhân dân".

Nhng li dy ca Bác H: "Cách mng là s nghip ca qun chúng...", "Cán b, đng viên là người đy t trung thành ca nhân dân..." là mt tư tưởng ln ca Bác H v trng dân xuyên sut t ngày thành lp Đng đến nay. Tư tưởng yêu nước, thương dân, trng dân, sut đi vì cách mng, vì nhân dân mà hy sinh phn đu, không ham danh li, vi mt li sng chân thc, gin d, khiêm nhường ca Bác H là tm gương đo đc vô cùng trong sáng đ toàn Đng, toàn dân, toàn quân chúng ta hc tp và noi theo.

Tô Phương