Nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Ch tch H Chí Minh, lãnh t kính yêu ca dân tc ta, đã hiến dâng tt c tình cm, trí tu và cuc đi cho s nghip cách mng ca Đng và nhân dân ta. Người đã đ li tài sn vô giá là tư tưởng và tm gương đo đc trong sáng, mu mc, cao đp, kết tinh nhng giá tr truyn thng ca dân tc, ca nhân loi và thi đi. Hc tp và làm theo tm gương đo đc ca Bác là nim vinh d và t hào đi vi mi cán b, đng viên và mi người Vit Nam.

Đi vi mi cán b, đng viên, hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh là nhim v rt quan trng và thường xuyên, qua đó đ giáo dc, rèn luyn mình, xng đáng là đng viên ca Đng Cng sn Vit Nam, là “người lãnh đo, người đày t tht trung thành ca nhân dân”.

1. Thc hin chun mc đo đc H Chí Minh “Trung vi nước, hiếu vi dân” cn quán trit nhng ni dung ca ch nghĩa yêu nước trong giai đon mi; phát huy sc mnh đoàn kết toàn dân tc, đy mnh s nghip đi mi đt nước, công nghip hóa, hin đi hóa, sm đưa nước ta ra khi tình trng kém phát trin.

Tư tưởng và phm cht đo đc tiêu biu ca H Chí Minh là tinh thn yêu nước nng nàn, hết lòng, hết sc phng s T quc, phc v nhân dân, toàn tâm, toàn ý cho s nghip gii phóng dân tc, thng nht đt nước, xây dng ch nghĩa xã hi. T quyết tâm “ dù phi đt cháy c dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được t do, đc lp”, đ ri phn đu cho “ đng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mc, ai cũng được hc hành”, đ nước ta “ sánh vai vi cường quc năm châu”. Hc tp tư tưởng đo đc H Chí Minh chúng ta cn:

- Mi người cn nhn thc sâu sc hơn, đy đ hơn nhng hy sinh to ln ca ông cha đ chúng ta có non sông, T quc Vit Nam đc lp, t do, thng nht trn vn hôm nay. Nâng cao tinh thn yêu nước, t hào v truyn thng anh hùng ca dân tc là lương tâm và trách nhim ca mi người Vit Nam chân chính. Trung vi nước ngày nay là trung thành vô hn vi s nghip xây dng và bo v T quc, bo v đc lp, ch quyn, toàn vn lãnh th, nn văn hóa, bo v Đng, chế đ, nhân dân và s nghip đi mi, bo v li ích ca đt nước.

- Trung vi nước, hiếu vi dân ngày nay là luôn luôn tôn trng, phát huy quyn làm ch ca nhân dân dưới c ba hình thc: làm ch đi din, làm ch trc tiếp và t qun cng đng; hết lòng, hết sc phc v nhân dân, gii quyết kp thi nhng yêu cu, kiến ngh hp tình, hp lý ca dân; khc phc cho được thói vô cm, lãnh đm, thơ trước nhng khó khăn, bc xúc... ca nhân dân.
        - Trung v
i nước, hiếu vi dân ngày nay th hin ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn, lc hu, góp phn dng xây đt nước phn vinh, sm đưa nước ta ra khi tình trng kém phát trin, theo kp trình đ các nước phát trin trong khu vc và thế gii; thc hin bng được mong ước ca Bác H kính yêu: “xây dng đt nước ta đàng hoàng hơn, to đp hơn”.

- Trung vi nước, hiếu vi dân là phi luôn luôn có ý thc gi gìn đoàn kết toàn dân tc, đoàn kết trong Đng, trong cơ quan, đơn v; kiên quyết đu tranh không khoan nhượng trước mi mưu đ ca các thế lc thù đch, cơ hi hòng chia r dân tc, chia r khi đi đoàn kết toàn dân, chia r Đng vi nhân dân. Đoàn kết là yêu nước, chia r là làm hi cho đt nước. Mi biu hin cc b, bn v là trái vi tinh thn yêu nước chân chính.

- Trung vi nước hiếu vi dân là phi có tinh thn trách nhim cao đi vi công vic, có lương tâm ngh nghip trong sáng; quyết tâm phn đu đ thành đt và cng hiến nhiu nht cho đt nước, cho dân tc; quyết tâm xây dng quê hương giàu đp, văn minh. Phi có tinh thn ham hc hi, phát huy truyn thng hiếu hc và quý trng nhân tài ca ông cha ta; biết vn dng sáng to các tri thc khoa hc, công ngh hin đi, các sáng kiến trong sn xut, công tác, hoàn thành xut sc nhim v được giao. Mi s bo th, trì tr, lười hc tp, ngi lao đng, đòi hi hưởng th vượt quá kh năng và kết qu cng hiến là trái truyn thng đo lý dân tc và trái vi tư tưởng yêu nước ca Ch tch H Chí Minh.

- Trung vi nước, hiếu vi dân yêu cu mi chúng ta phi gii quyết đúng đn mi quan h cá nhân - gia đình - tp th - xã hi; quan h gia nghĩa v và quyn li. Theo gương Ch tch H Chí Minh, yêu nước là sn sàng phn đu hy sinh cho li ích chung, vic gì có li cho dân, cho nước, cho tp th thì quyết chí làm, vic gì có hi thì quyết không làm. Làm vic gì trước hết phi vì tp th, vì đt nước, vì nhân dân, phi nêu cao trách nhim ca người lãnh đo, không tham lam, v li, vun vén cá nhân...

2. Thc hin đúng li dy: "Cn, kim, liêm chính, chí công vô tư " nêu cao phm giá con người Vit Nam trong thi kỳ mi

"Cn, kim, liêm, chính, chí công vô tư" là chun mc đo đc truyn thng trong quan hi vi mình", được Ch tch H Chí Minh kế tha, vn dng và phát trin phù hp vi yêu cu ca s nghip cách mng, tr thành chun mc cơ bn ca đo đc cách mng. Người là mt tm gương mu mc v "cn, kim, liêm, chính, chí công vô tư". Hc tp và làm theo tm gương ca Người, thc hin cn, kim, liêm, chính, chí công vô tư trong giai đon hin nay là:

Tích cc lao đng, hc tp, công tác vi tinh thn lao đng sáng to, có năng sut, cht lượng, hiu qu cao; biết quý trng công sc lao đng và tài sn ca tp th, ca nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thc; biết s dng lao đng, vt tư, tin vn ca Nhà nước, ca tp th, ca chính mình mt cách có hiu qu.

- Thc hin chí công, vô tưkiên quyết chng ch nghĩa cá nhân, li sng thc dng. Đi vi cán b lãnh đo, đng viên phi loi b thói chy theo danh vng, đa v, giành git li ích cho mình, lm dng quyn hn, chc v đ chiếm đot ca công, thu vén cho gia đình, cá nhân..., cc b, đa phương ch nghĩa. Phi thng thn, trung thc, bo v chân lý, bo v đường li, quan đim ca Đng, bo v người tt; chân thành, khiêm tn; không chy theo ch nghĩa thành tích, không bao che, giu giếm khuyết đim...

- Thc hin cn, kim, liêm, chính, chí công vô tư phi kiên quyết chng bnh lười biếng, li sng hưởng th, v k, nói không đi đôi vi làm, nói nhiu, làm ít, ming nói li cao đo nhưng tư tưởng, tình cm và vic làm thì mang nng đu óc cá nhân, tư li, vic gì có li cho mình thì "hăng hái", tranh th kiếm li, vic gì không "kiếm chác" được cho riêng mình thì thơ, lãnh đm. Không làm di, làm u, bòn rút ca công, ăn bt vt tư, tin ca ca Nhà nước và ca nhân dân. Phi có thái đ rõ rt lên án và kiên quyết đu tranh chng tham nhũng, tiêu cc, loi tr mi biu hin vô liêm, bt chính ra khi đi sng xã hi.

3. Nâng cao ý thc dân ch và k lut, gn bó vi nhân dân, vì nhân dân phc v

Ch tch H Chí Minh luôn luôn đ cao dân ch và k lut và chính Người là mt mu mc v tinh thn dân ch, tôn trng tp th, tôn trng qun chúng nhân dân, luôn luôn quan tâm đến mi người, gn bó vi nhân dân. Người luôn luôn phê phán "óc lãnh t", phê phán thói "quan cách mng", phê phán nhng biu hin quan liêu, coi thường qun chúng, coi thường tp th, vi phm nguyên tc tp trung dân ch, coi đó là nhng căn bnh khác nhau ca ch nghĩa cá nhân.

- Hc tp và làm theo Người, mi cán b, đng viên phi đt mình trong t chc, trong tp th, phi tôn trng nguyên tc, pháp lut, k cương. Mi biu hin dân ch hình thc, li dng dân ch đ "kéo bè, kéo cánh", đ làm ri lon k cương, đ cu danh, trc li hoc chuyên quyn, đc đoán, đng trên tp th, đng trên qun chúng..., làm cho nhân dân bt bình, cn phi lên án và loi b.

- Hc tp đo đc H Chí Minh tt c vì nhân dân, mi cán b, đng viên, dù bt c cương v nào phi gn dân, hc dân, có trách nhim vi dân. Phi trăn tr và thy trách nhim ca mình khi dân còn nghèo đói. Không ch s chia và đng cam, cng kh vi nhân dân, mà còn phi biết tp hp nhân dân, phát huy sc mnh ca dân, t chc, đng viên, lãnh đo nhân dân phn đu thoát khi đói nghèo. Nhân dân là người thy nghiêm khc và nhân ái, luôn luôn đòi hi cao cán b, đng viên, đng thi cũng sn lòng giúp đ cán b, đng viên hoàn thành nhim v, phát huy ưu đim, sa cha sai lm, khuyết đim.

- Hc tp đo đc H Chí Minh phi rt coi trng t phê bình và phê bình. Người dy cán b, đng viên và mi người chúng ta: không s khuyết đim, không s phê bình, mà ch s không nhn ra khuyết đim, sai lm và không có quyết tâm sa cha khuyết đim, s dn đến khuyết đim ngày càng to và hư hng. T phê bình phi được coi trng, được đt lên hàng đu, theo tư tưởng H Chí Minh "phi nghiêm khc vi chính mình". Phê bình phi có mc đích là xây dng t chc, xây dng con người, xây dng đi sng tình cm và quan h đng chí, quan h xã hi lành mnh, trong sáng, có lý, có tình. Phi khc phc bnh chung hình thc, thích nghe li khen, (thm chí xu nnh), tâng bc nhau, không dám nói thng, nói tht đ giúp đ nhau cùng tiến b. Đng thi, cn phê phán nhng biu hin xut phát t nhng đng cơ cá nhân, v li mà "đu đá", nhân danh phê bình đ đ kích, lôi kéo, chia r, làm ri ni b.

4. Hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh cn phát huy ch nghĩa yêu nước gn cht vi ch nghĩa quc tế trong sáng, đoàn kết, hu ngh gia các dân tc trong điu kin toàn cu hóa, ch đng, tích cc hi nhp kinh tế quc tế

Tư tưởng H Chí Minh v tình đoàn kết quc tế bt ngun t tình yêu thương đi vi con người, vi nhân loi và đoàn kết toàn nhân loi vì mc tiêu gii phóng các dân tc b áp bc, gii phóng giai cp, gii phóng con người. Người là hin thân ca ch nghĩa yêu nước chân chính kết hp vi ch nghĩa quc tế trong sáng. Nh đó mà nhân dân thế gii kính yêu Người, trao tng Người danh hiu nhà văn hóa kit xut trên thế gii, anh hùng gii phóng dân tc, chiến sĩ li lc ca phong trào cng sn quc tế. T ch nghĩa quc tế cao c, Người đã xây dng nên tình đoàn kết quc tế rng ln ca dân tc ta vi các dân tc trên thế gii, góp phn quan trng vào nhng thng li vĩ đi ca nhân dân ta và phong trào cách mng thế gii.

- Ngày nay, trong điu kin toàn cu hóa, vic m rng tình đoàn kết quc tế, hp tác cùng có li, ch đng, tích cc hi nhp là mt ngun lc quan trng đ xây dng và phát trin đt nước. Đoàn kết quc tế trong sáng là thc hin chính sách đi ngoi rng m, đa phương hóa, đa dng hóa vi tinh thn Vit Nam sn sàng là bn, đi tác tin cy vi các quc gia trên thế gii, phn đu vì đc lp, hòa bình, hp tác và phát trin

- Đoàn kết quc tế theo tư tưởng H Chí Minh là phát huy tinh thn đc lp t ch, tôn trng đc lp, ch quyn ca các nước khác, m rng hp tác cùng có li, phn đu vì hòa bình, phát trin, chng chiến tranh, đói nghèo, bt công, cường quyn, áp đt trong quan h quc tế. Khép li nhng vn đ ca quá kh, lch s, xoá b mc cm, hn thù, nhìn v tương lai, xây dng tình hu ngh gia các dân tc.

- Hc tp và làm theo tư tưởng và tm gương đo đc H Chí Minh cn nâng cao tinh thn đc lp t ch, t lc, t cường, kiên quyết đu tranh chng tâm lý t ty, ch nghĩa dân tc hp hòi; phê phán các biu hin vong bn, vng ngoi, o tưởng trước ch nghĩa tư bn.

S nghip đi mi đt nước đã và đang đt ra nhng yêu cu ngày càng cao đi vi s hình thành và phát trin nhng phm cht đo đc tt đp ca con người Vit Nam, đng thi to ra nhng thun li và nhng th thách mi đi vi mi chúng ta trong lĩnh vc đo đc. Hơn lúc nào hết, hin nay toàn Đng, toàn dân ta phi quan tâm đy đ đến vn đ đo đc, tiếp tc xây dng, hoàn thin nhng chun mc đo đc đúng đn, tiến b; đy mnh giáo dc, rèn luyn và tăng cường qun lý đo đc trong Đng và trong nhân dân. Kế tha truyn thng đo đc tt đp ca ông cha, hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh là mt trong nhng bin pháp quan trng đ khc phc s suy thoái v đo đc, li sng trong cán b, đng viên và nhân dân, làm lành mnh nn đo đc xã hi, góp phn gi vng sn đnh chính tr, xã hi, to đng lc cho s phát trin nhanh, hiu qu, bn vng. Vn đ cơ bn nht khi thc hin cuc vn đng là mi người chúng ta phi nhn thc đy đ v trí ca vn đ đo đc, thường xuyên t giác, n lc hc tp, rèn luyn, tu dưỡng theo gương Bác H vĩ đi.                         

                  TB (Theo Tài liu hc tp trong cuc vn đng

“Hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh”)