Bài phát biểu: Phát động phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

PHÁT ĐNG PHONG TRÀO HC TP ĐO ĐC H CHÍ MINH

L k nim ngày thành lp Đng Cng sn Vit Nam năm nay gn lin vi mt s kin chính tr ln có tm quan trng đc bit. Đó là B Chính tr Ban Chp hành Trung ương Đng phát đng cuc vn đng Hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh, t ngày 3/2/2007 đến hết nhim kỳ khoá 10. D l k nim và phát đng ti Hi trường Ba Đình, có đông đ các lãnh đo Đng, Nhà nước, Chính ph, Quc hi, Mt trn T quc, các v lão thành cách mng và bà m Vit Nam anh hùng.

Phi dành nhiu công sc, to s chuyn biến trong xây dng Đng

Phát biu ti bui l, Tng Bí thư Nông Đc Mnh khng đnh: "77 năm qua, Đng ta do Ch tch H Chí Minh sáng lp và rèn luyn trong tư cách người lãnh đo cách mng và là người con trung hiếu ca T quc, ca nhân dân, đã không ngng phn đu và hy sinh, luôn đi đu trong cuc chiến đu ca dân tc vì đc lp, t do và xây dng cuc sng mi m no hnh phúc, thc s là đi tiên phong ca giai cp công nhân, đng thi là đi tiên phong ca nhân dân lao đng và dân tc Vit Nam, đi biu trung thành cho li ích ca giai cp công nhân, nhân dân lao đng và ca c dân tc.

Sau khi đim li nhng chng đường v vang ca Đng t ngày thành lp, tri qua hai cuc kháng chiến, Tng Bí thư nói: ''Lch s ca Đng ta, ca dân tc ta li được viết tiếp bng nhng trang xây dng và bo v T quc t hơn ba thp k nay. Chúng ta  va khai phá con đường đi lên ch nghĩa xã hi, phù hp vi thi đi mi, va tiến hành xây dng đt nước trong thi kỳ quá đ phù hp vi nhng đc đim ca Vit Nam và theo cách thc ca Vit Nam.

Công cuc đi mi do Đng ta khi xướng và lãnh đo xut phát t nhng sáng kiến và nguyn vng ca nhân dân, là mt cuc trường chinh mi đy sáng to th hin bn lĩnh ca Đng ta và dân tc ta cũng như s gn bó máu tht gia Đng vi nhân dân theo tinh thn ly dân làm gc, vì li ích ca nhân dân... S lãnh đo đúng đn ca Đng cng sn Vit Nam là nhân t quyết đnh mi thng li ca cách mng Vit Nam".

Tng Bí thư Nông Đc Mnh nhn mnh: "Trong khi khng đnh nhng thành tu to ln đã đt được, chúng ta cũng thng thn tha nhn rng trong công tác lãnh đo ca mình, Đng ta còn nhiu yếu kém và khuyết đim. Công tác xây dng Đng chưa đáp ng yêu cu nâng cao năng lc lãnh đo và sc chiến đu ca Đng.

Đ làm tt nhim v lãnh đo nhân dân ta xây dng và bo v T quc, tiếp tc phát huy sc mnh toàn dân tc, đy mnh toàn din công cuc đi mi, sm đưa nước ta ra khi tình trng kémphát trin như Đi hi 10 đã ch rõ, Đng ta cn tiếp tc đi mi, t đi mi và t chnh đn Đng, tăng cường bn cht ca giai cp công nhân, tính tiên phong, nâng cao năng lc lãnh đo và sc chiến đu ca Đng.

Xây dng Đng thc s trong sch, vng mnh v chính tr, tư tưởng, t chc, có bn lĩnh chính tr vng vàng, có đo đc cách mng trong sáng, có tm trí tu  cao, có phương thc lãnh đo khoa hc, luôn luôn gn bó vi nhân dân.

Đi mi chnh đn Đng có trng tâm là giáo dc lp trường giai cp công nhân, bn cht cách mng và nim tin cng sn, lòng yêu nước, thương dân là điu Bác H đc bit quan tâm trong sut cuc đi hot đng cách mng ca mình.

Người luôn chăm lo giáo dc Đng viên phi rèn luyn phm cht đo đc. Người luôn làm gương và yêu cu mi người, nht là cán b đng viên phi có đo đc cách mng, phi kết hp cht ch hng và chuyên, đc và tài, trong đó đc là gc. Người nói: người cách mng phi có đo đc. Người đòi hi: xây phi đi đôi vi chng, nâng cao đo đc cách mng phi đi đôi vi quét sch ch nghĩa cá nhân.

Trong Di chúc đ li, Bác H căn dn: Đng ta là mt Đng cm quyn, mi đng viên và cán b phi t thm nhun đo đc cách mng, thc s liêm chính, chí công vô tư, phi gi gìn Đng ta tht trong sch, xng đáng là người  lãnh đo, người đy t trung thành ca nhân dân.

Suy thoái tư tưởng, tham nhũng trong mt b phn công chc din ra nghiêm trng

Thc tin xây dng Đng trong 77 năm qua cho thy rõ: trong điu kin Đng cm quyn, s tha hoá v v đo đc, li sng ca mt b phn không nh cán b, đng viên có chc có quyn, nht là nhng người đng đu cơ quan đơn v s làm vô hiu hoá toàn b công tác xây dng Đng, làm cho t chc Đng tê lit, không còn sc sng.

Trong nhng năm đi mi, trong công tác lãnh đo ca mình, Đng ta luôn coi nhim v phát trin kinh tế là trung tâm, xây dng Đng là then cht.

Đi hi X ca Đng đã đánh giá: công tác xây dng Đng trong thi gian qua đã đt được mt s kết qu tích cc. Đa s cán b đng viên phát huy được vai trò tiên phong, năng đng, sáng to, gi gìn phm cht đo đc. Tuy nhiên, Đi hi cũng ch rõ: công tác xây dng chnh đn chưa đt yêu cu. Tình trng suy thoái v tư tưởng chính tr, đo đc, li sng, bnh cơ hi, ch nghĩa cá nhân và t quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong mt b phn cán b công chc din ra nghiêm trng. Đi hi đòi hi trong nhng năm ti,phi dành nhiu công sc to s chuyn biến trong xây dng Đng.

Chúng ta cn thy rng trong tình hình hin nay, nhng li dy ca Ch tch H Chí Minh v nâng cao đo đc cách mng, quét sch ch nghĩa cá nhân vn gi nguyên giá tr và tính thi s.

Ch tch H Chí Minh là con người Vit Nam đp nht, tiêu biu cho phm cht đo đc, khí phách ca dân tc ta, Đng ta. Giáo dc đo đc, xây dng li sng tt đp theo tư tưởng, đo đc H Chí Minh là yêu cu cp bách hin nay và là nhim v cơ bn lâu dài. Đy mnh giáo dc đo đc li sng trong cán b đng viên và nhân dân trong thi ký mi thong qua tm gương đo đc H Chí Minh nhm khơi dy và phát huy nhng giá tr đo đc truyn thng tt đp, đu tranh khc phc s suy thoái v đo đc, chn đng, đy lùi t quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các t nn khác", Tng Bí thư phát biu.

y viên B Chính tr, Bí thư Thành u Hà Ni Phm Quang Ngh khng đnh ti l phát đng quyết tâm ca Đng b Hà Ni xây dng Đng b trong sch, vng mnh. Ông nói: "Cán b đng viên dù bt c cương v nào cũng phi không ngng rèn luyn nâng cao đo đc cách mng, nghiêm khc phê phán và khc phc ch nghĩa cá nhân, thói quan liêu, ca quyn".

Nhim v trng tâm ca th đô gm: To s chuyn biến mnh m trong vic thc hin các chương trình hành đng; Tích cc thc hin cuc vn đng thc hành tiết kim chng tham nhũng, lãng phí, đy lùi tiêu cc trong đi sng xã hi, quyết tâm đy mnh ci cách hành chính, coi ci cách hành chính là nhim v quan trng, là khâu đt phá, làm tt hơn na công tác tiếp dân, gii quyết đơn thư khiếu ni, t cáo ca công dân. Trước mt, thc hành nghiêm túc ý kiến ch đo ca B Chính tr ch th ca Th tướng và Ban thường v Thành u v thc hành tiết kim, không dùng công qu đ biếu tng cá nhân trong dp Tết Nguyên đán.

Đoàn TNCS H Chí Minh vi chương trình hành đng thiết thc

 V phn mình, ông Võ Văn Thưởng, y viên d khuyết Trung ương Đng, Bí thư th nht Trung ương Đoàn TNCS H Chí Minh cho biết Trung ương Đoàn s trin khai cuc vn đng Tui tr Vit Nam hc tp và làm theo li Bác.

Đ đu tranh đy lùi nhng thói hư tt xu hình thành trong tp th và mi cá nhân thanh thiếu niên, Trung ương Đoàn đang chun b tư liu phim nh v tm gương đo đc ca Bác, v nhng li dy ca Bác đi vi thanh thiếu niên, và nhi đng, chun b đi ngũ báo cáo viên biết hướng dn và gi ý tranh lun, làm tt công tác phát hin, bình chn, tuyên dương các đin hình, đy mnh tuyên truyn các gương người tht, vic tht sng có lý tưởng, vì lý tưởng mà vượt qua mi hoàn cnh khó khăn.

Đoàn TNCS s t chc và thu hút đông đo đoàn viên, thanh niên, thiếu niên c nước cùng tham gia cuc vn đng, cùng xây dng tình đoàn kết, tương thân tương ái vì cng đng, chng bàng quan, v k cá nhân, xây thái đ hc tp, chng gian di, xây tinh thn cn cù, chng  li, lười lao đng, xây ý thc tiết kim, tiêu dùng đúng kh năng, chng tham nhũng lãng phí, xa hoa.

Trước mt, Đoàn s góp phn to chuyn biến tích cc trong mt s lĩnh vc mà t l đoàn viên, thanh thiếu niên có vai trò quan trng như trt t an toàn giao thông, chng tiêu cc trong thi c, xây dng thái đ tôn trng nhân dân trong công chc tr.

"Đoàn TNCS H Chí Minh tin tưởng rng qua cuc vn đng này, s góp phn hình thành ngày càng nhiu đi ngũ nhng nhà qun lý tr gii, doanh nhân tr gii, công chc, công nhân, nhà khoa hc văn hoá, người chiến s tr gii", ông Thưởng cho biết.

Ngay trong ti nay, 2/2, Trung ương Đoàn TNCS H Chí Minh chính thc phát đng cuc vn đng Tui tr Vit Nam hc tp và làm theo li Bác.

Theo Vân Anh - www.haugiang.gov.vn