Bản di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Nhân Dân) - Trước khi qua đi, Ch tch H Chí Minh đã đ li cho toàn dân bn Di chúc thiêng liêng. K nim ngày thành lp Đng năm nay, bn Di chúc là mt trong nhng tác phm ca Người được t chc nghiên cu, hc tp trong cuc vn đng “Hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh". Xin trân trng gii thiu cùng bn đc.


VI
T NAM DÂN CH CÔNG HOÀ

Đc lp - T do - Hnh phúc

-------------------------

 Cuc chng M, cu nước ca nhân dân ta dù phi kinh qua gian kh, hy sinh nhiu hơn na, song nht đnh thng li hoàn toàn.

Đó là mt điu chc chn.

Tôi có ý đnh đến ngày đó, tôi s đi khp hai min Nam Bc, đ chúc mng đng bào, cán b và chiến sĩ anh hùng, thǎm hi các c ph lão, các cháu thanh niên và nhi đng yêu quý ca chúng ta.

Kế theo đó, tôi s thay mt nhân dân ta đi thǎm và cm ơn các nước anh em trong phe xã hi ch nghĩa, và các nước bu bn khp nǎm châu đã tn tình ng h và giúp đ cuc chng M, cu nước ca nhân dân ta.

*
*   *

Ông Đ Ph là người làm thơ rt ni tiếng Trung Quc đi nhà Đường, có câu rng "Nhân sinh tht thp c lai hy", nghĩa là "Người th 70, xưa nay hiếm".

Nǎm nay, tôi va 79 tui, đã là lp người "xưa nay hiếm" nhưng tinh thn, đu óc vn rt sáng sut, tuy sc kho có kém so vi vài nǎm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tui tác càng cao, sc kho càng thp. Điu đó cũng không có gì l.

Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phc v cách mng, phc v t quc, phc v nhân dân được bao lâu na?

Vì vy, tôi đ sn my li này, phòng khi tôi s đi gp c Các Mác, c Lênin và các v cách mng đàn anh khác, thì đng bào c nước, đng chí trong Đng và bu bn khp nơi đu khi cm thy đt ngt.

TRƯỚC HT NÓI V ĐNG - Nh đoàn kết cht ch, mt lòng mt d phc v giai cp, phc v nhân dân, phc v T quc, cho nên t ngày thành lp đến nay, Đng ta đã đoàn kết, t chc và lãnh đo nhân dân ta hǎng hái đu tranh tiến t thng li này đến thng li khác.

ĐOÀN KT là mt truyn thng cc kỳ quý báu ca Đng và ca dân ta. Các đng chí t Trung ương đến các chi b cn gi gìn s đoàn kết nht trí ca Đng như gi gìn con ngươi ca mt mình.

Trong Đng thc hành dân ch rng rãi, thường xuyên và nghiêm chnh t phê bình và phê bình là cách tt nht đ cng c và phát trin s đoàn kết và thng nht ca Đng. Phi có tình đng chí thương yêu ln nhau.

Đng ta là mt Đng cm quyn. Mi đng viên và cán b phi thc s thm nhun đo đc cách mng, tht s cn kim liêm chính, chí công vô tư. Phi gi gìn Đng ta tht trong sch, phi xng đáng là người lãnh đo, là người đy t tht trung thành ca nhân dân.

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN ta nói chung là tt, mi vic đu hng hái xung phong, không ngi khó khǎn, có chí tiến th. Đng cn phi chǎm lo giáo dc đo đc cách mng cho h, đào to h thành nhng người tha kế xây dng ch nghĩa xã hi va "hng" va "chuyên".

Bi dưỡng thế h cách mng cho đi sau là mt vic rt quan trng và rt cn thiết.

NHÂN DÂN LAO ĐNG ta min xuôi cũng như min núi, đã bao đi chu đng gian kh, b chế đ phong kiến và thc dân áp bc bóc lt, li kinh qua nhiu nǎm chiến tranh.

Tuy vy, nhân dân ta rt anh hùng, dũng cm, hǎng hái, cn cù. T ngày có Đng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đng, rt trung thành vi Đng.

Đng cn phi có kế hoch tht tt đ phát trin kinh tế và vǎn hóa, nhm không ngng nâng cao đi sng ca nhân dân.

CUC KHÁNG CHIN CHNG M có th còn kéo dài. Đng bào ta có th phi hy sinh nhiu ca, nhiu người. Dù sao, chúng ta phi quyết tâm đánh gic M đến thng li hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người,

Thng gic M, ta s xây dng hơn mười ngày nay!

Dù khó khǎn gian kh đến my, nhân dân ta nht đnh s hoàn toàn thng li. Đế quc M nht đnh phi cút khi nước ta. T quc ta nht đnh s thng nht. Đng bào Nam Bc nht đnh s sum hp mt nhà. Nước ta s có vinh d ln là mt nước nh mà đã anh dũng đánh thng hai đế quc to - là Pháp và M; và đã góp phn xng đáng vào phong trào gii phóng dân tc.

V PHONG TRÀO CNG SN TH GII - là mt người sut đi phc v cách mng, tôi càng t hào vi s ln mnh ca phong trào cng sn và công nhân quc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng by nhiêu vì s bt hoà hin nay gia các đng anh em!

Tôi mong rng Đng ta s ra sc hot đng, góp phn đc lc vào vic khôi phc li khi đoàn kết gia các đng anh em trên nn tng ch nghĩa Mác - Lênin và ch nghĩa quc tế vô sn, có lý , có tình.

Tôi tin chc rng các đng anh em và các nước anh em nht đnh s phi đoàn kết li.

*
*   *

V VIC RIÊNG - Sut đi tôi hết lòng hết sc phc v T quc, phc v cách mng, phc v nhân dân. Nay dù phi t bit thế gii này, tôi không có điu gì phi hi hn, ch tiếc là tiếc rng không được phc v lâu hơn na, nhiu hơn na.

Sau khi tôi đã qua đi, ch nên t chc điếu phúng linh đình, đ khi lãng phí thì gi và tin bc ca nhân dân.

*
*   *

Cui cùng, tôi đ li muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đng, cho toàn th b đi, cho các cháu thanh niên và nhi đng.

Tôi cũng gi li chào thân ái đến các đng chí, các bu bn và các cháu thanh niên, nhi đng quc tế.

Điu mong mun cui cùng ca tôi là: Toàn Đng, toàn dân ta đoàn kết phn đu, xây dng mt nước Vit Nam hoà bình, thng nht, đc lp, dân ch và giàu mnh, và góp phn xng đáng vào s nghip cách mng thế gii.

                    

                               Hà ni, ngày 10  tháng 5 nǎm 1969

                                               H Chí Minh