Phẩm chất người lãnh đạo

Theo Ch tch H Chí Minh: Người lãnh đo phi có đ 2 thành t phm cht và đo đc cách mng. V phm cht, Người nhn mnh 4 ni dung Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng.

 Nhân: ''Là tht thà thương yêu, hết lòng giúp đ đng chí và đng bào. Vì thế mà kiên quyết chng li nhng người, nhng vic có hi đến Đng, đến nhân dân. Vì thế mà sn lòng chu cc kh trước mi người, hưởng hnh phúc sau thiên h. Vì thế mà không ham giàu sang, không cc kh, không s oai quyn. Nhng người đã không ham, không e, không s gì thì vic gì là vic phi h đu làm được''.

 Ch Nhân - Nghĩa vn là ngun mch truyn thng cha ông. Cách đây hơn 500 năm Nguyn Trãi đã nói: ''Phàm mưu vic ln phi ly Nhân - Nghĩa làm gc, nên công to phi ly Nhân - Nghĩa làm đu. Di Nhân - Nghĩa có làm đ thì công vic mi thành công được''.

 Ông cha ta đã tng ly ''Nhân - Nghĩa thng hung tàn, ly Trí - Nhân thay cường bo'' mà chng thng gic phương Bc hàng ngàn năm đô h và chiến thng 2 tên đế quc tư bn giàu mnh nht thế gii đó là Pháp và M.

 Nghĩa: ''Là ngay thng, không có tư tâm, không làm vic by, không có vic gì phi giu Đng. Ngoài li ích ca Đng, không có li ích riêng phi lo toan. Lúc Đng giao cho vic,  thì bt kỳ to nh đu ra sc làm cn thn. Thy vic phi thì làm, thy vic phi thì nói. Không s người ta phê bình mình, mà phê bình khác cũng luôn luôn đúng đn''.

 Người lãnh đo làm vic nghĩa không có tà tâm, không bao gi s k đch nào, không s k tà gian, nhưng li sn sàng làm người đy t tht trung thành ca nhân dân, sng phi có nghĩa có tình.

 Trí: ''Vì không có vic tư túi nó làm mù quáng, cho nên đu óc trong sch, sáng sut. D hiu lý lun, d tìm phương hướng. Biết xem người, biết xét vic. Vì vy, mà biết làm vic có li, tránh vic có hi cho Đng, biết vì Đng mà ct nhc người tt, đ phòng người gian''.

 Người lãnh đo phi có đu óc sáng sut, có tm nhìn xa trông rng. Biết công tâm mà xem xét con người đ giúp đ, biết người xu không dùng.

 Dũng: ''Dũng cm, gan góc, gp vic phi có gan làm. Thy khuyết đim có gan sa cha. Cc kh khó khăn có gan chu đng. Có gan chng li nhng s vinh hoa, phú quý không chính đáng. Nếu cn, thì có gan hy sinh c tính mnh cho Đng, cho T quc, không bao gi rt rè, nhút nhát''. Dũng cũng còn có gan mnh dn quyết đoán dám làm dám chu trách nhim trước t chc, nhưng không phiêu lưu, ch quan, liu lĩnh. Người cán b không có lòng dũng cm thì không th lãnh đo được. Nói được thì phi làm cho kỳ được, không th nói mt đàng, làm mt no. H Ch tch nói: ''Li nói và vic làm ca đng viên rt quan h đến s nghip cách mng, vì nó nh hưởng ln đến qun chúng''... ''đng viên phm sai lm thì s đưa qun chúng đến sai lm, cho nên có sai lm thì các đng chí y sn sàng và kp thi sa cha, không đ nhiu sai lm nh cng thành sai lm to''.

 Liêm: ''Là không tham đa v. Không tham tin tài. Không tham sung sướng. Không ham người tân bc mình. Vì vy mà quang minh chính đi, không bao gi h hóa. Ch có 1 th ham là ham hc, ham làm, ham tiến b. Đó là đo đc cách mng. Đo đc đó không phi là đo đc th cu. Nó là đo đc mi, đo đc vĩ đi, nó không phi vì danh vng ca cá nhân, mà vì li ích chung ca Đng, ca dân tc, ca loài người''.

 Theo Ch tch H Chí Minh: Tri có 4 mùa: Xuân, h, thu, đông. Đt có 4 phương: Đông, Tây, Nam, Bc, thì con người mà nht là người cán b lãnh đo có 4 đc: Cn, kim, liêm, chính. Thiếu mt mùa không th thành tri, thiếu mt phương không th thành đt, thiếu 1 trong 4 đc trên không th thành người lãnh đo.

 Cn: ''Tc là siêng năng, chăm ch, c gng do dai. Nghĩa là cn thì vic gì, dù khó khăn my cũng làm được. Ch Cn chng nhng có nghĩa hp như: Tay siêng làm thì hàm siêng nhai. Nó li có nghĩa rng là mi người đu phi Cn, c nước đu phi Cn''.

 ''Người siêng năng thì mau tiến b

C nhà siêng năng thì chc m no

C làng siêng năng thì làng phn vinh

C nước siêng năng thì nước mnh giàu''

 Kim: ''Là tiết kim, không xa x, không hoang phí, không ba bãi. Cn vi Kim phi đi đôi vi nhau, như hai chân ca con người. Cn mà không Kim ''thì làm chng nào xào chng y''. Ngày xưa Khng T đã nói: ''Người sn xut nhiu, người tiêu xài ít. Làm ra mau, dùng đi chm thì ca ci luôn luôn đy đ''.

 ''Tiết kim không phi là bn xn. Khi không nên tiêu xài thì mt ht go, mt đng xu cũng không nên tiêu. Khi có mt vic đáng làm, vic li ích cho đng bào, cho T quc thì dù bao nhiêu công, tn bao nhiêu ca cũng vui lòng... Vic đáng tiêu mà không tiêu là bn xn, di dt, ch không phi là kim''. Người lãnh đo phi hết sc tiết kim. Trong đó có tiết kim thi gi, tiết kim là phi kiên quyết chng xa x.

 Ngày xưa thi chế đ phong kiến, người làm quan mà không đc khoét ca dân thì gi là ''Liêm''. Còn H Ch tch, ch ''Liêm'' quan nim là không tham đa v. Không tham tin tài, không tham sung sướng, không tham sc, không tham người tân bc mình. Vì vy mà quang minh chính đi. Liêm là trong sch, không tham lam. Ch Liêm phi đi đôi vi ch Kim, cũng như ch Kim phi đi đôi vi Cn. Có Kim mi có Liêm được. Vì xa x mà sanh ra tham lam.

 Tham tin ca, tham đa v, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sng yên thân là ''Bt Liêm''. Như xã hi hin nay đang xut hin không ít người như vy.

 Đi vi cán b các cơ quan, các đoàn th, cp cao thì quyn to, cp thp thì quyn nh. Dù to hay nh, có quyn mà thiếu lương tâm là có dp đc khoét, có dp ăn ca đút, có dp ''dĩ công vì tư''.

 Vì vy, cán b phi thc hành ch ''Liêm'' trước đ làm kiu mu cho dân.

 Chính: ''Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thng thn, đng đn. Điu gì không thng thn, đng đn tc là tà''. Cn, Kim, Liêm là gc r ca Chính. Mt người Cn, Kim, Liêm,  nhưng còn phi có Chính mi là hoàn toàn.

 Siêng năng (Cn), tn tin (Kim), trong sch (Liêm), Chính là Thin.

 Trên qu đt có hàng muôn triu người. Song s người y có th chia làm hai hng: Người Thin và người Ác.

 Trong xã hi tuy có trăm công nghìn vic. Song nhng vic y có th chia làm 2 th: Vic Chính và vic Tà.

 Làm vic Chính là người Thin

 Làm vic Tà là người Ác.

 Chính cũng có nghĩa là gn vi chân lý, là cái gì có li cho T quc, cho nhân dân, cái gì trái li là không phi chính, không phi là chân lý. Ra sc đ phc v T quc, phc v nhân dân, tc là phc tùng chính nghĩa, là chân lý.

 Tóm li, theo Ch tch H Chí Minh thì người cán b phi có đ tài, đ đc. Hi t đ Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Cn, Kim, Liêm, Chính là nhng phm cht đo đc căn bn nht phi có. Nhng phm cht, đo đc đó được nhân dân ta, Đng ta và H Ch tch vun đp lâu đi. Nó phù hp vi yêu cu xây dng con người mi XHCN, nn đo đc mi ca dân tc trong thi đi hin nay. Đo đc mi, đo đc vĩ đi, không phi vì danh vng cá nhân mà toàn tâm toàn ý cho li ích ca dân tc và ca Đng, ca c loài người. Chính Ch tch H Chí Minh đã kế tha có chn lc truyn thng ca cha ông ta bng chính cuc sng và s nghip cách mng vĩ đi ca Người. Là mt biu tượng cao đp ca con người trung thành, hiếu nghĩa, mt lòng mt d vì nước vì dân, là bc đi nhân, đi nghĩa, đi trí, đi dũng và hết sc cn, kim, liêm, chính, chí công, vô tư.

 Hc tp và làm theo li dy và tm gương đo đc phm cht ca nhà cách mng thiên tài H Chí Minh đ xng đáng là người lãnh đo và đy t tht trung thành ca nhân dân.

Theo Báo Long An