Khoa Khúc xạ mắt kính - Bệnh viện Mắt Bình Định

Địa chỉ: Tòa nhà B (tầng trệt)

Điện thoại: 056. 3701 578

Phụ trách: CN. Nguyễn Hồ Kim