Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày đăng
Công văn số 579/BHXH-CSYT, ngày 26/02/2020 của BHXH Việt Nam. V/v thẩm định phần chi phí phát sinh tăng hoặc giảm (Cn) trong năm 2019 18 Tháng 6 2020
Thông báo số 832/TB-BHXH, ngày 14/8/2017. Về việc hết thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ 21 Tháng 8 2017
Quyết định số 589/QĐ-TLĐ, ngày 22/5/2014. Ban hành Quy định về việc tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 27 Tháng 10 2014
Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ, ngày 02/6/2014. Hướng dẫn công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị 27 Tháng 10 2014
Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài Chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa 09 Tháng 5 2014
Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012. Về việc Quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế 09 Tháng 5 2014
Thông tư số 13/2012/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2012. Về việc Quy định về bảo hiểm bắt buộc bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ 09 Tháng 5 2014
Thông tư số 02/2012/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2012. Về việc Hướng dẫn quản lý chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 09 Tháng 5 2014
Quyết định số 19/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 01 năm 2012. Về việc Phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.. 09 Tháng 5 2014
Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011. Về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ ... 09 Tháng 5 2014