Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày đăng
Công văn số 127/KH-CĐN ngày 03/10/2016. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CBCCVCLĐ ngành Y tế. 24 Tháng 10 2016
Công văn số 129/CĐN ngày 03/10/2016. V/v lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ công đoàn Việt Nam. 24 Tháng 10 2016
Hướng dẫn số 152/HD-CĐN, ngày 18/11/2015. Hướng dẫn Công đoàn tham gia và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2016 25 Tháng 11 2015
Công văn 125/CĐN ngày 21/9/2014. V/v triển khai Cuộc thi tìm hiểu đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh 22 Tháng 10 2015
Công văn số 102/CĐN ngày 03/8/2015. V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước và kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII 26 Tháng 8 2015
Công văn số 105/CĐN ngày 07/8/2015. V/v tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) 26 Tháng 8 2015
Kế hoạch số 42/KH-CĐN ngày 07/4/2015 của Công đoàn Ngành Y tế Bình Định. Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Đề án 343 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong nữ CBCCVCLĐ ngà 06 Tháng 5 2015
Công văn số 24/CĐN ngày 11/3/2015 của Công đoàn Ngành Y tế Bình Định. V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo năm 2015 06 Tháng 5 2015
Công văn số 29/CĐN ngày 23/3/2015 của Công đoàn Ngành Y tế Bình Định. V/v điều chỉnh một số nội dung trong tiêu chuẩn xét danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” ngành Y tế giai đoạn 2013 - 2018 06 Tháng 5 2015
Kế hoạch số 122/KH-CĐN, ngày 03/10/2014. Triển khai tuyên truyền trong CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 27 Tháng 10 2014