Thông báo số 19/TB-SYT ngày 09/3/2015 của Sở Y tế. V/v Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Mua vật tư nhãn khoa và nha khoa năm 2015 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm vật tư y tế và hóa chất y tế năm 2015 phục vụ công tác khám chữ

THÔNG BÁO SỐ 19

Thông báo số 19/TB-SYT ngày 09/3/2015 của Sở Y tế. V/v Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Mua vật tư nhãn khoa và nha khoa năm 2015 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm vật tư y tế và hóa chất y tế năm 2015 phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng cho các cơ sở y tế công lập tuyến huyện, bệnh viện chuyên khoa và trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh

Xem chi tiết