Một số lời dạy của Bác Hồ về đạo đức lối sống

- Đi vi mình - Phi siêng nǎng, không được lười biếng, ai lười biếng không làm được vic. Phi tiết kim, không xa x, vì xa x hoá ra tham lam, nht là đi vi tin bc ca đoàn th phi rt phân minh.

                                     Con đường gii phóng. Tháng 12 nǎm 1940.

                                                  Tư liu Bo tàng H Chí Minh  

- Hc cái tt thì khó, ví như người ta leo núi, phi vt v, khó nhc mi lên đến đnh.

 Hc cái xu thì d, như trên đnh núi trượt chân mt cái là nhào xung vc sâu.

  My nǎm kháng chiến, các cô, các chú đã hc được nhiu đc tính tt. V xuôi nht là v thành th, s có nhiu người phc tp, nhiu th quyến rũ mình vào thói xu.

                              Bài nói chuyn vi b đi, công an và cán b

                                        trước khi vào tiếp qun Th đô.

                                          Ngày 5 tháng 9 nǎm 1954.

 - Trong giáo dc không nhng phi có tri thc ph thông mà phi có đo đc cách mng. Có tài phi có đc. Có tài  không có đc, tham ô h hoá có hi cho nước. Có đc không có tài như ông bt ngi trong chùa, không giúp ích gì được ai

           Bài nói chuyn ti lp đào to hướng dn viên các tri hè cp I. 

                                                Ngày 12 tháng 6 nǎm 1956

- Công trng ca cá nhân ch yếu là nh tp th mà có. Vì vy người có công trng không nên t kiêu mà cn khiêm tn. Khiêm tn và rng lượng, đó là hai đc tính mà người cách mng nào cũng phi có.

          Nói chuyn ti lp chnh hun trung, cao cp ca B Quc phòng

                và các lp trung cp ca các tng cc. Tháng 5 nǎm 1957.

 - ...Cn, Kim, Liêm, Chính là nn tng ca Đi sng mi, nn tng ca Thi đua ái quc.

Tri có bn mùa: Xuân, H, Thu, Đông.

Đt có bn phương: Đông, Tây, Nam, Bc

Người có bn đc: Cn, Kim, Liêm, Chính.

Thiếu mt mùa, thì không thành tri.

Thiếu mt phương, thì không thành đt

Thiếu mt đc, thì không thành người.
            .....

 Cn vi Kim, phi đi đôi vi nhau, như hai chân ca con người.

Cn mà không Kim, "thì làm chng nào xào chng y". Cũng như mt cái thùng không có đáy; nước đ vào chng nào, chy ra hết chng y, không li hoàn không.

Kim mà không Cn, thì không tǎng thêm, không phát trin được. Mà vt gì đã không tiến tc phi thoái. Cũng như cái thùng ch đng mt ít nước, không tiếp tc đ thêm vào, lâu ngày chc nước đó s hao bt dn, cho đến khi khô kit.

....

Cn, Kim, Liêm, là gc r ca Chính. Nhưng mt cây cn có gc r, li cn có cành, lá, hoa, qu mi là hoàn toàn. Mt người phi Cn, Kim, Liêm, nhưng còn phi Chính mi là người hoàn toàn.

      T mình phi chính trước, mi giúp được người khác chính. Mình không chính, mà mun người khác chính là vô lý.

                                       Cn Kim Liêm Chính. Tháng 6 nǎm 1949.

- Do ch nghĩa cá nhân mà sinh ra đòi hi hưởng th, đãi ng. Người ta ai cũng mun ǎn ngon mc đp, nhưng mun phi cho đúng thi, đúng hoàn cnh. Trong lúc nhân dân ta còn thiếu thn mà mt người nào đó mun riêng hưởng ǎn ngon mc đp, như vy là không có đo đc.

           Nói chuyn ti lp chnh hun trung, cao cp ca B Quc phòng

              và các lp trung cp ca các tng cc. Tháng 5 nǎm 1957.

... Kiên trì và nhn ni,

Không chu lùi mt phân,

Vt cht tuy đau kh

Không nao núng tinh thn.

                                 Bn tháng ri.

                Nht ký trong tù. Nǎm 1942-1943.

- Trong cuc đu tranh to ln, lâu dài, gay go, ít nhiu đng viên, ít nhiu nơi không tránh khi nhng khuyết đim như: ch quan, hp hòi, mo him, h hoá, xa qun chúng, ch nghĩa đa phương, không gi k lut, làm vic lum thum, t kiêu, t mãn.

- Dù đó là nhng chng bnh thành niên, nhưng t nay, Đng đòi hi các đng viên phi kiên quyết ty cho kỳ sch nhng bnh y. Vì nếu không tr cho khi hết, thì nó có th lây ra mà tr nên rt nguy him cho Đng.

                 Kim đim công vic ca Đng. Tháng 1 nǎm 1949.
                 T
ư liu  Bo tàng H Chí Minh

 - Luôn luôn cu tiến b. Không tiến b thì là ngng li. Trong khi mình ngng li thì người ta c tiến b. Kết qu là mình thoái b, lc hu.

Tiến b không gii hn. Mình c gng tiến b, thì chc tiến b mãi.
Luôn luôn t
kim đim, t phê bình nhng li mình đã nói, nhng vic mình đã làm, đ phát trin điu hay ca mình, sa đi khuyết đim ca mình. Đng thi phi hoan nghênh người khác phê bình mình.

                                Cn kim liêm chính. Tháng 6 nǎm 1949.

 - Thang thuc cha bnh quan liêu:

+ Phi đt li ích dân chúng lên trên hết, trước hết.

+ Phi gn gũi dân, hiu biết dân, hc hi dân.

+ Phi tht thà thc hành phê bình và t phê bình.

+ Phi làm kiu mu: Cn, Kim, Liêm, Chính, Chí công vô tư.

                     Phi ty sch bnh quan liêu. Báo S tht, s 140,
                                          ngày 2 tháng 9 n
ǎm 1950.

-  Dao có mài, mi sc.
          Vàng có thui, m
i  trong.
            N
ước có lc, mi sch.
        Ng
ười có t phê bình, mi tiến b.

    T phê bình. Báo Nhân dân,

  s 9, ngày 20 tháng 5 nǎm 1951.

  

- Phi tht s m rng dân ch trong cơ quan. Phi luôn luôn dùng cáchtht thà t phê bình và thng thn phê bình, nht là phê bình t dưới lên. Phi kiên quyết chng cái thói "c vú lp ming em", ngǎn cn qun chúng phê bình.

                                             Nhim v ca chi b các cơ quan.

                                      Báo Nhân dân, s 176, t ngày 6 đến 10-4-1954