Bạn đang ở: Trang chủ Thư viện nội bộ Công đoàn Kế hoạch số 13/KH-CĐCS ngày 17/4/2014. V/v Triển khai “Tháng Công nhân” năm 2014 trong CBVC-LĐ Bệnh viện Mắt Bình Định